Privacybeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Begaafd op Maat, eigenaar van de hoogbegaafdheidstelefoon, gevestigd te Aalsmeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72559586.

Verwerken van persoonsgegevens 

Ik gebruik uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden, met u te kunnen communiceren in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. 

Indien u mij uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruik ik deze gegevens enkel om met u in contact te treden en te communiceren.

Het betreft de volgende gegevens:

 •   Voor- en achternaam en/of naam onderwijsinstelling 
 •   Adresgegevens
 •   Geboortedatum
 •   Geslacht
 •   Telefoonnummer
 •   E-mailadres 

Cliëntendossier

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als begeleider, een cliëntendossier aanleg. Het dossier bevat zowel digitale als handgeschreven aantekeningen over de cliënt die van belang zijn voor de begeleiding alsmede gegevens over de uitgevoerde begeleiding.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na expliciete toestemming van de cliënt (indien deze 12 jaar of ouder is) en/of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Ik ga uiterst zorgvuldig om met de privacy van de cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger(s). Dit betekent dat ik:

 •   Zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens,
 •   Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens van de cliënt
 •   Ik als enige toegang heb tot de gegevens in het cliëntendossier.

Cliëntendossiers worden 2 volle kalenderjaren bewaard na beëindiging van de begeleiding.

Bewaren van gegevens

Begaafd op Maat, de eigenaar van de hoogbegaafdheidstelefoon, zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Ik ben uiteraard gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd. 

Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd. Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Gegevens op de factuur 

Begaafd op Maat, de eigenaar van de hoogbegaafdheidstelefoon, vermeldt de volgende gegevens op de factuur:

 •   Naam, woonplaats en e-mailadres wettelijke vertegenwoordiger(s)
 •   Naam cliënt
 •   De datum van de afspraken
 •   Een korte omschrijving van de begeleiding
 •   De kosten van de afspraak

Delen met anderen

Begaafd op Maat, de eigenaar van de hoogbegaafdheidstelefoon, deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.